Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2015

onsky
0720 c196
Trzeba mieć zasady.
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viamhsa mhsa
onsky
6929 fbfa
Reposted fromcalifornia-love california-love
onsky
8454 95b8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
onsky
Niektórych rzeczy spróbowałam tylko po to, by przekonać się, że nie było warto.
— błędy.
onsky
0454 263a
Reposted frommhsa mhsa viacalifornia-love california-love
onsky
9458 ff5c
Reposted fromcalifornia-love california-love
onsky
0668 d11d
Reposted fromcalifornia-love california-love

February 06 2015

onsky
3698 2adc 500
Reposted fromIriss Iriss
onsky
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viaIriss Iriss
onsky
2761 82bd
Reposted fromniewychowana niewychowana viaIriss Iriss
onsky
6396 fbbc
Reposted fromcalifornia-love california-love
onsky
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaIriss Iriss
1621 f827 500
Reposted fromlyokostar lyokostar viaIriss Iriss
onsky
1219 ffb3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

February 05 2015

onsky
5262 e930
Reposted fromcalifornia-love california-love

February 02 2015

onsky
3499 a819 500
Reposted fromnewkind newkind viakingswayy kingswayy

January 10 2015

onsky
6901 313b
onsky
9024 f3de
Reposted fromcalifornia-love california-love
onsky
4515 37db
Reposted fromcalifornia-love california-love
onsky
2306 dada
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl